36592069_000


Moduł internetowego szkolenia antykorupcyjnego

   Deutsch        English        Español        Français        Italiano       Română

Cel niniejszego modułu szkolenia antykorupcyjnego

GIACC opracowało niniejszy moduł szkolenia internetowego, „Rozpoznawanie i unikanie korupcji w branży infrastruktury”, celem ułatwienia użytkownikom:

  • lepszego zrozumienia zjawiska korupcji w branży infrastruktury
  • unikania korupcji
  • rozpoznawania przypadków korupcji
  • odpowiedniego reagowania na napotykane przypadki korupcji.

Adresaci szkolenia

Z modułu korzystać mogą osoby, instytucje i organizacje w ramach oficjalnych szkoleń dla członków i pracowników. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do średniej i wyższej kadry kierowniczej, w szczególności odpowiadającej za proces przetargowy, składania ofert, sprzedaży i marketingu, projektowania, zarządzania projektami i reklamacjami, aspekt handlowy, finansowy, prawny, monitorowanie zgodności i kontrolę wewnętrzną.

Moduł skupia się na branży infrastruktury. Dlatego też przykłady korupcji opierają się na przykładach zaczerpniętych z tej branży. Tym niemniej przedstawione zasady mają zastosowanie wobec wszystkich branż, korzystać mogą więc z niego osoby z innych branż.

Ze szkolenia korzystać mogą organizacje i poszczególne osoby – niezależnie od lokalizacji, ponieważ moduł obejmuje ogólne zasady i przykłady mające zastosowanie na całym świecie (choć przepisy prawa będą się różnić w zależności od jurysdykcji).

Moduł zaprojektowano w sposób pozwalający na samodzielne jego wykorzystanie online. Tym niemniej, strony internetowe modułu można wyświetlić na ekranie, a całość lub część modułu wykorzystać w ramach warsztatów szkoleniowych.

Czy korzystanie z modułu jest płatne?

Korzystanie z modułu szkoleniowego jest bezpłatne.

Co obejmuje moduł?

Struktura modułu jest następująca:

  • Część 1: Dlaczego szkolenie antykorupcyjne jest ważne? W tej części pokrótce omówiono karne i finansowe zagrożenie korupcją osób indywidualnych i organizacji, szkody powodowane przez korupcję oraz prawdopodobieństwo spotkania się ze zjawiskiem korupcji.
  • Część 2: Omówienie zjawiska korupcji: W tej części omówiono znaczenie pojęcia korupcji. Pojęcie „korupcja” stosowane jest w szerszym znaczeniu w odniesieniu do łapownictwa, wymuszeń, gratyfikacji pieniężnych, oszustw, zmowy, malwersacji, nadużycia uprawnień oraz prania pieniędzy.
  • Część 3: Przestępstwa korupcyjne: W tej części omówiono zasadnicze elementy różnych przestępstw korupcyjnych, podano przykładowe formy ich występowania, zbadano również, jaką odpowiedzialność poszczególne osoby, jak i firmy mogą ponieść za takie przestępstwa.
  • Część 4: Wytyczne: W tej części przedstawiono wybrane wytyczne, których należy przestrzegać w codziennym zachowaniu, aby zminimalizować ryzyko zamieszania w korupcję.
  • Część 5: Dylematy etyczne: W tej części przedstawiono czternaście dylematów etycznych, w obliczu których możemy stanąć. Osoba realizująca szkolenie powinna rozważyć swoją reakcję na dany dylemat, a następnie przejść do odpowiedzi, w których zawarte zostały porady.

Czy moduł zawiera wszystko, co muszę wiedzieć?

Celem modułu nie jest przekazanie użytkownikowi specjalistycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania lub zapobiegania zjawisku korupcji. W module zawarto podstawowe zasady, z których poszczególne osoby i organizacje mogą skorzystać celem podniesienia świadomości ryzyka korupcji, jak również, starając się rozpoznać, uniknąć i rozwiązać problemy korupcji. Moduł nie omawia i nie jest on w stanie omówić wszystkich ewentualnych sytuacji korupcyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące korupcji można znaleźć na stronie GIACC Resource Centre (zob. indeks po lewej stronie) i w każdej chwili bezpłatnie pobrać wymagane materiały.

Moduł nie zajmuje się wymaganymi programami antykorupcyjnymi, które powinny zostać wdrożone przez organizacje oraz w przypadku poszczególnych projektów. Programy te są dostępne na stronie GIACC Resource Centre (zob. „Anti-Corruption Programmes” na liście po lewej stronie).

Ile czasu zajmuje zaliczenie modułu szkoleniowego?

Szkolenie obejmuje informacje szczegółowe i wybrane trudniejsze pojęcia. Czas zaliczenia szkolenia zależy od postępów czynionych przez użytkownika. Zaliczenie szkolenia nie powinno zająć dłużej niż jednej do dwóch godzin. W przypadku przerwania przed zakończeniem możliwy jest powrót do miejsca, w którym realizacja modułu została przerwana. W tym celu należy zapisać adres strony znajdujący się w górnej części bieżącej strony (np. “www.giaccentre.org.onlinetraining[……….]), a następnie ponownie wpisać ten adres do wyszukiwarki. Realizację modułu można również zacząć od początku, a klikając przycisk następnej strona, dojść do interesującej nas strony.

Czy fakt zaliczenia modułu jest odnotowywany?

Po zaliczeniu modułu można wpisać imię i nazwisko w pole na stronie certyfikatu, a następnie wydrukować certyfikat ukończenia kursu GIACC, zawierający imię i nazwisko oraz termin ukończenia kursu. GIACC nie prowadzi rejestru danych osobowych. Certyfikat ten można przedstawić pracodawcy lub instytucji jako dowód ukończenia modułu.

Czy można wydrukować certyfikat po przewinięciu wszystkich stron modułu, bez zapoznania się z nimi? Tak, jest to możliwe. Dlatego też skuteczność kursu uzależniona jest od chęci danej osoby do odpowiedniego jego wykorzystania. Podobne ryzyko występuje w przypadku osobistego udziału w warsztatach szkoleniowych – można nie słuchać prezentacji szkoleniowej.

Przepisy prawa ujęte w module

Moduł przeznaczony jest do użytku międzynarodowego. Przepisy prawa i zakres odpowiedzialności mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Nie jest zatem możliwe omówienie przepisów antykorupcyjnych różnych krajów. Zasady, o których mowa w niniejszym module szkoleniowym nie są zatem oparte na przepisach prawa konkretnej jurysdykcji, a ogólnymi zasadami, które prawdopodobnie mieć będą zastosowanie w większości jurysdykcji. Niektóre pojęcia, o których mowa w niniejszym module, mogą nie mieć zastosowanie w niektórych krajach. Znajomość tych pojęć i założenie, iż mogą one mieć zastosowanie w jej kraju może okazać się jednak przydatna osobie przechodzącej szkolenie. Pozwoli to nie tylko na uchronienie jej przed odpowiedzialnością karną i cywilną, ale i będzie prowadzić do znacznie bardziej etycznego postępowania.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zasady i zalecenia zawarte w niniejszym module nie stanowią pomocy prawnej. Wdrożenie środków antykorupcyjnych przez organizację, podejrzenie lub faktyczne działania korupcyjne ze strony organizacji lub konkretnej osoby wymagają odpowiedniej pomocy prawnej niezbędnej do ustalenia dokładnego stanowiska danej jurysdykcji w tej sprawie. GIACC oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o niniejszy dokument.

ABY ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE, PRZEJDŹ DO MODUŁU SZKOLENIA INTERNETOWEGO

Ostatnia aktualizacja w dniu 22 lipca 2011 r.

Pierwsza publikacja 1 września 2009 r.

© GIACC